Nordial skall möta de miljömål och krav som marknaden ställer på oss såväl i produktionsprocessen som i förbrukarledet, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart utan avkall på kvalitet. Tillsammans med våra leverantörer arbetar vi aktivt för att utveckla och förbättra miljöriktiga produktionslösningar gällande teknik och resurshushållning. Nordial skall följa gällande miljölagstiftning och bidra till en mer hållbar framtid för nästkommande generationer.

FN:s ”Global Compact”.
Nordial respekterar och följer de tio principerna i FN:s Global Compact.

Hållbarhet börjar med ett företags värdesystem och en principiell inställning till att göra affärer. Detta innebär att man arbetar på ett sätt som åtminstone uppfyller grundläggande ansvar inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Ansvariga företag antar samma värden och principer överallt där de har en närvaro, och vet att gott arbete inom ett område inte orsakar skada i en annan. Genom att införliva Global Compacts principer i strategier, riktlinjer och rutiner, och inrättande av en kultur av integritet, upprätthåller företagen inte bara sitt grundläggande ansvar för människor och planeten, utan sätter också nivån för långsiktig framgång.

Mänskliga rättigheter
Princip 1: Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter; och
Princip 2: se till att de inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.

Arbetskraft
Princip 3: Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar;
Princip 4: avskaffande av alla former av tvångsarbete;
Princip 5: faktiskt avskaffande av barnarbete; och
Princip 6: avskaffande av diskriminering vid anställning och sysselsättning.

Miljö
Princip 7: Företag ska stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker;
Princip 8: ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och
Princip 9: uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

Anti-korruption
Princip 10: Företag ska arbeta mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och bestickning.